Data licitatiei 26.10.2022

Expirat

Concesiune teren 58 mp
Data licitatiei 26.10.2022
Expirat
19
19
Valoare estimata : 0 RON Tip anunt: Achizitii ID: 6454554 Data publicarii : 05.10.2022 Tara/Judet: RO/Caras-Severin
Descriere scurta:

Concesiune teren 58 mp

Coduri CPV:

70130000-1 - Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii

Textul licitației

in t e r e ­ sate pot intra in posesia unui e xe m p la r al documentatiei de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei. Compartiment Dom eniul Public. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ com partim entului din cadrul c o n c e d e n ­ tului, de la care se poate obtine un e x e m ­ p la r din d o c u m e n ta tia de a t r ib u ir e : C o m p a rtim e n tu l D o m e n iu l Public al O ra su lu i B a ile H e rc u la n e , Str.Mihai Eminescu nr.10, judetul Caras-Severin. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru o b ti­ nerea acestui exemplar, unde este cazul: 200Lei/exemplar, care se achita n um erar la C a s ie r ia Orasului Baile Herculane. 3.4.Data-limita pentru solicitarea c la rific a ­ rilor: 18.10.2022, ora 10.00. 4, Inform atii privind ofertele: 4.1.Data-limita de d e p u ­ nere a ofertelor: 26.10.2022, ora 1 0 .0 0 . 4.2.Adresa la care trebuie depuse o ferte le: Secretariat, Orasul Baile H e rcu lan e , Str. M ihai Em in e scu nr. 10, e t . l , judetul Caras-Severin. 4.3.Numarul de exem pla re in care trebuie depusa fie ca re o f e r t a : intr-un singur exemplar, intr-un plic sig ila t. 5. Data si locul la care se va d e s fa s u r a sedinta publica de de

Pentru a vedea textul integral al licitaţiei trebuie să aveți cont și abonament.

autentificare CREARE CONT