Persoana de contact chat

Ordin privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORDIN privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

Având în vedere prevederile:

— art. 9 lit. c) și lit. c1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

— art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările și completările ulterioare,

precum și clarificările din:

— Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares (2011)325248 din 24 martie 2011 emisă de Direcția Generală pentru Politică;

— Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares (2013)2548289 din 1 iulie 2013 emisă de Direcția Generală Piața Internă și Servicii, în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare

ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI,

PARTEA I

Art. 1. — Se aprobă Procedura simplificată aplicată de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”, precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, beneficiarii privați ai proiectelor finanțate din fondurile menționate la art. 1, care au achiziții aflate în curs de desfășurare ce nu intră sub incidența art. 9 lit. c) și c1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu au obligația continuării acestora în baza Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privați de proiecte finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”, având posibilitatea anulării procedurii.

Art. 3. — Dacă beneficiarii privați decid să continue achizițiile aflate în curs de desfășurare, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, acestea se supun legislației în vigoare la data inițierii, rămânând sub incidența prevederilor Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012 până la finalizarea procedurii.

Art. 4. — Autoritățile de management/Operatorii de program au obligația de a modifica procedurile operaționale și orice alte reglementări incidente, în sensul conformării acestora cu procedura simplificată prevăzuta în anexă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. — Autoritățile de management/Operatorii de program vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privați de proiecte finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență”, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea l, nr. 776 din 16 noiembrie 2012, și orice alte dispoziții contrare acestuia.

Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.