Persoana de contact chat

Acte necesare pentru participarea la licitatiile organizate de ANAF:

Acte necesare pentru participarea la licitatiile organizate de ANAF:

Acte necesare pentru licitaţiile ANAF persoane fizice :

 1. Dovada depunerii cautiunii din pretul de incepere a licitatiei
 2. Cererea pentru participarea la licitatie care va contine oferta de cumparare a bunului;
 3. Datele de identificare ale persoanei (B.I/C.I in original si copie);
 4. Procura autentica in cazul in care potentialul cumparator este reprezentat de o alta persoana la sedinta de licitatie (in original).

Acte necesare pentru licitaţiile ANAF persoane juridice :

 1. Dovada depunerii cautiunii din pretul de incepere a licitatiei
 2. Cererea pentru participarea la licitatie care va contine oferta de cumparare a bunului;
 3. Copia certificatului de inmatriculare al societatii comerciale;
 4. Certificat constatator de la Registrul Comertului cu datele firmei si reprezentantii acesteia, din care sa rezulte ca firma este in functiune si nu se afla in procedura de insolventa;
 5. Hotararea AGA din care să reiasa decizia asociatilor sau actionarilor de a cumpara la licitatie bunul in cauza, daca valoarea acestui bun depaseste 50% din valoarea capitalului social al societatii comerciale;
 6. Mandat de participare la licitatie emis de societate;
 7. Datele de identificare ale reprezentantului firmei care participa la licitatie (B.I/C.I in original si copie).

Comisia de licitaţie verifică şi analizează documentele depuse de ofertanţi, respectiv indeplinirea condiţiilor de participare la licitaţie

 • Afişează la locul licitaţiei, cu o oră înaintea începerii acesteia, lista cuprinzând ofertanţii care au depus documentaţia de participare, încheind in acest sens un proces-verbal de constatare.
 • La data ţinerii licitatiţiei, executorul fiscal va verifica, în cazul plăţii taxei de participare la licitaţie prin decontare bancară sau prin mandat poştal, creditarea contului curent general al Trezoreriei Statului indicat de organul de executare pentru virarea acesteia.
 • Procesul-verbal de constatare va cuprinde menţiuni cu privire la îndeplinirea condiţiilor de participare la licitaţie pentru ofertanţii admişi, precum şi menţiuni cu privire la neîndeplinirea condiţiilor de participare la licitaţie pentru ofertanţii respinşi.
 • Vânzarea la licitaţie se face la locul unde se află bunurile sechestrate, la domiciliul sau sediul debitorului sau în alt loc stabilit de organul de executare, în orice zi lucratoare, între orele 08,00 - 20,00.
 • Preşedintele comisiei anuntă obiectul licitaţiei, pasul de licitare, în cazul în care sunt mai mulţi participanţi, care este cel mai mare preţ din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior preţului de pornire a licitaţiei.